Modern mobilitási megoldások
Szerződési Feltételek

GÉPJÁRMŰBÉRLÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Felek közötti jogviszonyt az alábbi dokumentumok együttesen szabályozzák: Bérleti szerződés, Gépjárműbérlésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, Átadás-átvételi jegyzőkönyv, Árlista, Díjtáblázat és a Szerződés egyéb mellékletei /kiegészítései (a továbbiakban együttesen: Szerződés). Az Árlista és Díjtáblázat a bérleti díjakat EUR pénznemben tartalmazza, és az alábbi címen érhető el: www.autonom.hu.

A Szerződésben EUR pénznemben meghatározott díjak, nem EUR pénznemben történő teljesítése esetén az átváltási árfolyam megfelel a Magyar Nemzeti Bank által a díj esedékességének napjára közzétett hivatalos devizaárfolyamnak. Ha a Magyar Nemzeti Bank az esedékesség napjára hivatalos devizaárfolyamot nem tesz közzé, abban az esetben az esedékesség napját megelőzően utoljára közzétett devizaárfolyam irányadó. EUR-tól eltérő pénznemben történő teljesítés esetén, bármelyik Fél részéről felmerült konverziós díjat minden esetben az Ügyfél viseli.

Az Árlistában meghatározott bérleti díjak egy napi (24 óra) bérleti díjnak felelnek meg.


1. HATÁLY 

1.1. Személyi hatály: a jelen ÁSZF kiterjed az AUTONOM Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-194912; adószám: 25016222-2-41; a továbbiakban: AUTONOM) mint bérbeadó és az AUTONOM-mal három hónapot meg nem haladó időtartamra, gépjárműbérlésre vonatkozó szerződést kötő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. 

1.2. Időbeli hatály: a jelen ÁSZF a kihirdetés napján lép hatályba. A jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, módosítása, vagy új ÁSZF elfogadása esetén.


2. AUTONOM KÖTELEZETTSÉGEI 

2.1. AUTONOM vállalja, hogy a gépjárművet – a gépjármű átadásával, az Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével, illetve a gépjármű kulcsainak és iratainak (forgalmi engedély, biztosítási iratok) átadásával – a Szerződésben meghatározott feltételekkel Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

2.2. AUTONOM köteles a gépjárművet rendeltetésszerű használatra alkalmas és az Átadás-átvételi dokumentumban meghatározott állapotban, a gyártó technikai előírásainak megfelelően Ügyfél rendelkezésére bocsátani. 

2.3. AUTONOM köteles Ügyfél részére közúti segítségnyújtást biztosítani, a hét minden napján, 0-24 óráig, a balesetek és mechanikai problémák kezelésére. 

2.4. AUTONOM lehetőség szerint, köteles az Ügyfélnek cseregépjárművet biztosítani, a gépjármű nem az Ügyfélnek felróható meghibásodása esetén, ha a gépjármű kijavítása a helyszínen nem lehetséges. 

2.5. Amennyiben AUTONOM cseregépjárművet biztosítani nem tud, köteles a bérleti díjnak a használat idejével arányosan csökkentett részét az Ügyfél részére visszafizetni. 

2.6. AUTONOM nem felel a gépjármű meghibásodásával kapcsolatban az Ügyfélnél felmerült kárért, kivéve az AUTONOM hozzájárulásával elvégzett, igazolt javítások költségeit. Az engedélyezett javítások költségeinek megtérítése érdekében Ügyfél köteles AUTONOM részére a felmerült költségeket igazoló valamennyi dokumentumot átadni (számlák, stb.). 

2.7. AUTONOM nem vállal felelősséget az Ügyfél által a gépjármű átadásától, a gépjármű visszaadásáig terjedő időszakban, a gépjármű használatával harmadik személyeknek okozott károkért, a gépjárművel történő szabálytalan parkolásból, a KRESZ szabályok, illetve a magyar jogszabályok megsértéséből eredő bírságok, egyéb díjak megfizetéséért, valamint az ezekkel összefüggésben felmerült károkért.


3. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI 

A telefonon, online felületen, e-mail, vagy (az AUTONOM által meghatalmazott és/vagy az AUTONOM-mal együttműködő) harmadik személyek útján történt foglalásokat AUTONOM jogosult az ügyfél, vagy a harmadik személy (Bróker, vagy Partner) részére történő térítési kötelezettség nélkül törölni, ha az ügyfél a Szerződésben meghatározott, vagy az AUTONOM honlapján közzétett feltételeknek nem felel meg. 

3.1. Ügyfél olyan 21. életévét betöltött személy lehet, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Ügyfélnek nemzetközi vezetői engedéllyel kell rendelkeznie abban az esetben, ha a vezetői engedély kiállítására nem latin betűk használatával került sor, vagy a vezetői engedély megszerzésére olyan országban került sor, ahol nem a jobbkéz szabály irányadó (kivéve Egyesült Királyság, India, Ausztrália, Japán). A vezetői engedélynek legalább egy éven túl kiállított B kategóriás vezetői engedélynek kell lennie. A gépjármű átvételekor Ügyfél köteles bemutatni eredeti vezetői engedélyét, személyi igazolványát, valamint bankkártyáját. Ügyfél köteles a bérleti díjat egészben, vagy részben bankkártyával megfizetni. AUTONOM a fizetéshez pre-pay bankkártyát nem fogad el. 

3.2. A gépjármű vezetésére kizárólag Szerződésben megjelölt elsődleges gépjárművezető és további gépjárművezetők, valamint AUTONOM képviselői jogosultak. 

3.3. Az elsődleges és a további gépjárművezetőkre az Ügyfélre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy minden gépjárművezető köteles a Szerződés rendelkezéseit elfogadni, és betartani illetve a Szerződést aláírni. AUTONOM legfeljebb 3 további gépjárművezetőt fogad el gépjármű-bérlésenként. Minden további gépjárművezető után a Díjtáblázatban megjelölt összegű felárat kell fizetni gépjármű-bérlésenként. Az Ügyfél felel a Szerződésben megjelölt gépjárművezetők magatartásáért, és az általuk okozott károkért is. 

3.4. Tilos a gépjárművet alkohol, vagy a vezetési képességet befolyásoló gyógyszer, illegális készítmény befolyásoltsága alatt vezetni. 

3.5. Ügyfél – AUTONOM előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában – nem jogosult a bérelt gépjárművel Magyarország határait átlépni. Amennyiben a bérlés ideje alatt, vagy utólag bebizonyosodik, hogy ügyfél átlépte a bérelt gépjárművel Magyarország határait-AUTONOM jogosult minden bérleti napra nettó 25 EUR átalánydíjjal ügyfél bankkártyáját megterhelni. AUTONOM 48 órán belül számlát állít ki az összegről, amelyet elektronikus úton továbbít Úgyfélnek. 

3.6. Ügyfél köteles a gépjárművet a gyártó előírásainak, ajánlásainak és AUTONOM utasításainak megfelelően használni. 

3.7. Tilos a gépjárművet a forgalmi engedélyben meghatározott súlyhatárnál jobban megterhelni. 

3.8. Tilos a gépjárművel a kiépített útszakaszt elhagyni, burkolatlan útszakaszra, vagy a forgalom elől elzárt útszakaszra behajtani. Amennyiben az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy Ügyfél a jelen pontban foglaltakat megszegte, AUTONOM jogosult a letét összegét visszatartani a gépjármű mosásának, illetve átvizsgálásának idejére, és jogosult a letét összegéből a gépjármű meghibásodásából, sérüléséből eredő károk összegét levonni. Amennyiben az auto visszavetelekor, az auto szennyezett, saros, piszkos, AUTONOM jogosult visszatartani a letet osszeget, es utolag ügyfél bankkártyáját megterhelni a javitas osszegevel, amennyiben a jarmu mosatasa utan uj serulest eszlel, meg abban az esetben is ha visszavetelkor nem kerult ra „uj serules” a jegyzokonyvre. 

3.9. Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni AUTONOM-ot, amennyiben a gépjárművön új sérülés keletkezik, és ilyen esetben köteles az AUTONOM által meghatározott eljárást követni. 

3.10. Ügyfél AUTONOM előzetes hozzájárulása nélkül nem eszközölhet és másoknak sem engedheti meg, hogy a gépjárművön bármilyen technikai, vagy esztétikai változtatást eszközöljenek. 

3.11. Ügyfél az AUTONOM által ideiglenesen felajánlott cseregépjárművet köteles elfogadni, amennyiben a gépjármű cseréje az időszakos szervízelések, veszélyhelyzetek elkerülése, vagy előre nem látható események miatt szükséges. 

3.12. A gépjárműben bekövetkezett káresemény, a gépjármű sérülése, vagy meghibásodása esetén, Ügyfél köteles a jogszabályban meghatározott bejelentési és egyéb kötelezettségének, formalitásoknak eleget tenni, a jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározottak szerint. 

3.13. Ügyfél AUTONOM kérésére 24 órán belül köteles a gépjármű pontos helyét megadni és AUTONOM képviselői részére a gépjármű átvizsgálását biztosítani. 

3.14. Ügyfél nem jogosult a gépjárművet taxiként, oktatási célra, vontatásra, versenyzésre, tűzveszélyes anyagok szállítására, vagy más olyan célra használni, amely a gépjármű állapotát veszélyeztetheti, abban kárt okozhat. 

3.15. A gépjárműben háziállatot szállítani kizárólag az erre a célra kialakított, az út teljes időtartama alatt zárt szállítóeszközben (ketrecben, táskában) lehet. 

3.16. Ügyfél nem jogosult a gépjárművet értékesíteni, zálogba adni, vagy biztosítékként felajánlani, illetve azzal egyéb módon rendelkezni, vagy a gépjárművet jogsértő, vagy rendeltetésellenes módon használni.

3.17. A gépjármű lopása esetén, Ügyfél köteles AUTONOM-ot haladéktalanul értesíteni, és az illetékes rendőrkapitányságon a lopás tényét, annak észlelésekor haladéktalanul bejelenteni. Lopás esetén az Ügyfél köteles AUTONOM részére a gépjármű kulcsait és iratait átadni. 

3.18. Amennyiben Ügyfél a Szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, AUTONOM jogosult akár a letét teljes összegét visszatartani, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek megsértéséből eredő kár, költség összegét a letét összegéből levonni, azzal hogy a letét összegén felüli követelését is jogosult az Ügyféllel szemben érvényesíteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben AUTONOM a gépjármű foglalásakor a Díjtáblázatban meghatározott összegű foglalási díjat számíthat fel, a foglalás esetleges lemondása esetén AUTONOM a foglalási díjat visszafizetni nem köteles.


4. A GÉPJÁRMŰ ÁTADÁSÁVAL, CSERÉJÉVEL ÉS VISSZAADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 

4.1. AUTONOM köteles a gépjárművet Ügyfélnek átadni, Ügyfél pedig köteles a gépjárművet AUTONOM részére visszaadni a Szerződésben meghatározott, mindkét Fél által elfogadott helyen és időpontban. A gépjárművet az átadás helyétől eltérő helyen hagyni csak AUTONOM hozzájárulásával lehet. AUTONOM külön, a Díjtáblázatban megjelölt összegű és a letét összegéből levonható díj felszámítására jogosult, amennyiben Ügyfél a gépjármű visszaadásának helyét a gépjármű átvételét követően jelöli meg. A gépjármű visszaadásának időpontja az az időpont, amikor a Felek az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírják. 

4.2. Amennyiben Ügyfél a gépjárművet a rendes nyitvatartási időn (Hétfő – Péntek 09:00 - 18:00) túl, vagy egyébként olyan időjárási körülmények között adja vissza, amely a gépjármű átvizsgálását akadályozza, abban az esetben az Ügyfél felelőssége kiterjed a későbbi átvizsgálás során felfedezett károkra is, azzal, hogy AUTONOM jogosult a letét összegét a következő munkanap 12 óráig visszatartani. 

4.3. Amennyiben Ügyfél a gépjárművet a kulcsok AUTONOM képviselőjének történő átadása, vagy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása nélkül adja vissza, vagy hagyja hátra, abban az esetben AUTONOM jogosult akár a Díjtáblázatban meghatározott összegű kötbért érvényesíteni és azt a letét összegéből levonni. AUTONOM hozzájárulásával Ügyfél jogosult a gépjárművet az AUTONOM-mal együttműködő harmadik személynek visszaadni, ha mind Ügyfél, mind az AUTONOM megbízásából eljáró harmadik személy az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírják. Ebben az esetben AUTONOM a letét összegét azt követően fizeti vissza az Ügyfél részére, hogy a gépjárművet visszakapta és meggyőződött arról, hogy a gépjárművön újonnan keletkezett sérülés, károsodás nincs. 

4.4. A gépjármű átadásától annak visszaadásáig a gépjárművel kapcsolatban felmerült parkolási költségek Ügyfelet terhelik. 

4.5. A gépjármű cseréje esetén új Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása szükséges. Amennyiben az eredeti gépjárműre megkötött biztosítás lejárt, vagy a cseregépjárműre nem terjed ki, Ügyfél köteles a cseregépjármű utáni biztosítási díjat, vagy a különbözetet megfizetni. 

4.6. Ügyfél vállalja, hogy a gépjárművet azonos mennyiségű üzemanyaggal adja vissza, mint amennyivel átvette, ellenkező esetben Ügyfél köteles a hiányzó üzemanyag díját, valamint 30 EUR összegű átalánydíjat megfizetni AUTONOM részére. A hiányzó üzemanyag díját AUTONOM a gépjármű mutatójának állását alapul véve, AUTONOM becslésének megfelelően, negyed tankra felfelé kerekítve, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által az 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése alapján havonta közzétett üzemanyagáron számítva határozza meg. 

4.7. Ha Ügyfél a gépjárműbe a gyártó ajánlásától eltérő üzemanyagot tölt, abban az esetben Ügyfél köteles az ebből eredően keletkezett vontatási, javítási és üzemanyag-újratöltési költségeket megtéríteni AUTONOM részére. 

4.8. Gépjármű az ország határain kívül is használható, de legfeljebb összesen 250 km távolságot tehet meg naponta, Magyarországot is beleértve, a többlet kilométerért 0,25 EUR/km kerül kiszámlázásra. 

4.9. Magyarország határain kívüli használat esetén a letét összege kétszeres. 

4.10. Amennyiben a gépjármű Magyarország határain kívül meghibásodik, vagy közúti balesetben érintetté válik, Ügyfél köteles a gépjárművet saját költségén Magyarország területére visszahozni, vagy visszaszállíttatni. 

4.11. Amennyiben a gépjármű visszaadásakor annak állapota a szokásos takarításon, mosáson felüli tisztítást igényel, annak érdekében, hogy a gépjármű az átadáskori állapotát visszanyerje, Ügyfél 50 EUR átalánydíj fizetésére köteles. Gyerekülés használata esetén, a gyerekülés kárpitjának tisztításáért Ügyfél köteles 25 EUR összegű átalánydíjat fizetni. 

4.12. A gépjármű kulcsainak, a gépjármű eredeti iratainak, a biztosítási iratoknak, a GPS-nek, a gyerekülésnek, illetve a gépjármű rendszámának elvesztése, vagy megrongálódása esetén Ügyfél köteles az ezzel kapcsolatban felmerült teljes kárt megtéríteni. 

4.13. Ügyfél tudomásul veszi, hogy AUTONOM minden további értesítési kötelezettség nélkül, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes rendőrkapitányságon, amennyiben: 

a) Ügyfél a gépjárművet, erre vonatkozó megállapodás, vagy az ezzel kapcsolatban felmerült díj megfizetése nélkül, több mint 24 órával később adja vissza AUTONOM részére. 

b) Ügyfél a gépjármű eltűnését AUTONOM részére, vagy az illetékes rendőrkapitányságon nem jelenti be, vagy a gépjármű eredeti kulcsait visszaadni nem tudja. 

4.14. A gépjármű visszaadásának 1 órát meg nem haladó késedelme esetén, AUTONOM abban az esetben nem számít fel külön díjat, ha Ügyfél erről legalább 12 órával a Szerződés szerinti visszaadást megelőzően értesíti AUTONOM-ot. Ebben az esetben Ügyfél köteles a gépjárművet lemosott, kitisztított állapotban visszaadni. Az Ügyfél részéről bejelentett, 1 órát meghaladó késedelem esetén Ügyfél a késedelemmel érintett naptári naponként további egy napi bérleti díj fizetésére köteles. 

4.15. A bérlés meghosszabbítása esetén, a hosszabbítással felmerült díjat az erre vonatkozó megállapodást követő 24 órán belül a legközelebbi AUTONOM kirendeltségnél kell megfizetni. Amennyiben a gépjármű visszaadására a Szerződésben meghatározott időpontban nem kerül sor, anélkül, hogy a Szerződés meghosszabbítására vonatkozóan a Felek között megállapodás jött volna létre, abban az esetben AUTONOM a jelen ÁSZF 4.13. pontjában foglaltak szerint jár el. 

4.16. A gépjármű késedelmes visszaadása bejelentésének elmulasztása esetén AUTONOM jogosult a gépjármű használatáért, a visszaadásáig terjedő időszakra a 4.14. pont szerinti díjat felszámítani. 

4.17. A gépjármű visszaadásának késedelme, és a Szerződés meghosszabbításának elmaradása esetén Ügyfél köteles a Díjtáblázatban meghatározott díj megfizetésére is. 

4.18. Amennyiben Ügyfél a gépjárművet AUTONOM hozzájárulása nélkül késedelmesen adja vissza, AUTONOM jogosult a gépjárművet az Ügyfél költségén és kockázatviselése mellett visszavenni. 

4.19. AUTONOM nem vállal felelősséget az Ügyfél által a gépjárműben hagyott tárgyakért.


5. BIZTOSÍTÁS 

5.1. A gépjármű kötelező és CASCO biztosítással rendelkezik, amely kiterjed gépjárműben keletkezett károkra és a gépjármű lopására is. Az autóban utazó személyek utasbiztosítása, valamint az autóban szállított javak biztosítása megfelel a kötelező járműbiztosításra vonatkozó normáknak. 

5.2. A Szerződés aláírásakor az Ügyfél a következő biztosítási típusok közül választhat: CDW (A CDW biztosítás díját a bérleti díj tartalmazza), SCDW vagy SCDW+. 

5.2.1. A CDW típusú biztosítás az Ügyfél részleges felelősségvállalásán alapuló biztosítás, amely az Ügyfélnek az esetlegesen bekövetkező károkért való korlátozott helytállásán alapul. CDW típusú biztosítás esetén Ügyfél helytállási kötelezettsége A, B, C, C2, D, D2 osztályú gépjármű esetén 1000.00 EUR, E és F osztályú gépjármű esetén 1200.00 EUR, G, G2, L1 osztályú gépjármű esetén 1500.00 EUR, L és V osztályú gépjármű esetén 1800.00 EUR, P osztályú gépjármű esetén 2000.00 EUR összegig terjed. Az Ügyfél helytállásának megfelelő összeget a Szerződés aláírásakor kell letétbe helyezni, a jármű visszaadásakor pedig az Ügyfél részére maradéktalanul visszautalni (kivéve a Szerződés 5.4. pontjában meghatározott esetekben). 

5.2.2 Az SCDW kiterjesztett biztosítási típus, amelynek napidíját a Szerződés határozza meg. SCDW típusú biztosítás esetén az Ügyfél felelősségvállalásának mértéke a gépjárműben keletkezett kár vagy a gépjármű lopása esetében a 5.2.1. pontban meghatározott összegek helyett, A-V járműosztályok esetén 200.00 EUR, míg P osztályú gépjárművek esetén 400.00 EUR, azzal, hogy az Ügyfél – a jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott esetek kivételével – az egyéb fizetési kötelezettségek alól mentesül. 

5.2.3. SCDW+ típusú biztosítás esetén az Ügyfél – a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott eseteket kivéve – mentesül a felelősség alól a gépjárműben keletkezett kár, vagy a gépjármű lopása esetén. Az Ügyfél SCDW+ típusú biztosítás választása esetén is köteles 200.00 EUR összeget letétbe helyezni az esetleges további kiadások fedezésére, így különösen: a gépjármű késedelmes visszaadása, üzemanyag díj, közlekedési bírság.

5.3. Ha a vezetők valamelyike 21-25 év közötti, vagy a 70. életévét betöltötte, abban az esetben, SCDW, illetve SCDW+ típusú biztosítás esetén az Ügyfél kétszeres összegű biztosítási díjat köteles fizetni, és ebben az esetben a letét minimális összege 200. EUR. SCDW es SCDW+ biztosítás érvenyét veszti, amennyiben az ügyfél-a baleset bekövetkezte után-azonnal nem értesíti a rendőrséget, vagy az Autonom képviselőjét. Ebben az esetben, ügyfél felelőssége 1000-2000 EUR-ig terjed, a bérelt gépjármű kategória függvényében.

5.4. Az Ügyfél által a jelen 4. pontban foglaltak szerint fizetendő önrészt Autonom az alábbi esetekben számlázza ki az Ügyfél részére:

a) Amennyiben a gépjárműben keletkezett sérülést (balesetet) a rendőrség megállapítása szerint valamelyik Szerződésben megjelölt gépjárművezető, vagy ismeretlen személy okozta (ide értve azt is, amennyiben a gépjárműben parkolás közben keletkezik sérülés.

b) A gépjármű lopása esetén.

c) A biztosítás alóli, a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott további kivételek esetén.

5.5. Az Ügyfél felelőssége nem terjed ki a környezeti csapások miatt bekövetkezett károkra, ha egyébként a közlekedési szabályokat maradéktalanul betartotta.

5.6. A biztosítás nem fedezi az Ügyfél, vagy a gépjármű utasai által a gépjárműbe betett, vagy a gépjárműben hagyott tárgyakban bekövetkezett károkat, illetve a fenti tárgyak megsemmisülése, vagy lopása miatt bekövetkezett károkat.


6. BIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK

Függetlenül a választott biztosítás típusától, Ügyfél a gépjármű átvételekor köteles az általa, a gépjárműben történő károkozás, vagy a gépjármű lopása esetén fizetendő, a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott önrésznek megfelelő összeget letétbe helyezni, azzal, hogy az alábbi esetekben Ügyfél a teljes kár megtérítésére köteles:

- Amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF 2. fejezetében, 3.3. pontjában, vagy 3.13 pontjában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

- A gépjármű alsó, vagy belső részében, illetve az abroncsokban / felnikben történő károkozás esetén, amennyiben SCDW biztosítás megkötésére nem került sor.

- Amennyiben a kár abból ered, hogy a gépjárművet annak vezetője az elvárható körültekintés elmulasztásával károsodásnak teszi ki (pl.: a gépjárműben való dohányzás, nyílt láng, tűzveszélyes anyag okozta károk).

- A gépjármű lopása esetén, ha a gépjárművet annak eredeti irataival, vagy eredeti kulcsaival lopják el.

- A CASCO biztosításnál irányadó egyéb kivételek esetén.


7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Ügyfél köteles a Szerződés megkötésekor a teljes bérleti díjat (a gépjármű, és egyéb választható kiegészítők bérleti díját), a választható és kötelező biztosítási díjat, illetve minden egyéb díjat teljes egészében, valamint a Szerződésben meghatározott mértékű letét összegét megfizetni.

7.2. Az árak nem tartalmazzák az üzemanyag díját, a KRESZ szabályok, egyéb jogszabályok megsértése miatt kiszabott bírságokat, más díjakat, illetve az illetékes hatóságok gépjárművel szembeni intézkedéseivel összefüggésben felmerült költségeket. A fentiekkel kapcsolatban felmerült minden költségért, illetve kárért Ügyfél felel.

7.3. Ügyfél a gépjármű visszaadásakor köteles a még nem teljesített fizetési kötelezettségeinek az AUTONOM által kiállított számla szerinti összegben eleget tenni.

7.4. AUTONOM a gépjármű visszaadásakor, vagy azt követően a lehető legrövidebb időn belül köteles a gépjárművet átvizsgálni, és az esetleges károk összegét, vagy a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben fennálló, de az Ügyfél által korábban meg nem fizetett követeléseket a letét összegéből érvényesíteni, azzal, hogy AUTONOM jogosult a letét összegén felül felmerült követeléseit is érvényesíteni az Ügyféllel szemben. A gépjármű visszaadását és átvizsgálását követően a letétnek – a jelen Szerződés alapján teljesített – levonásoktól mentes része az Ügyfél részére visszajár.

7.5. AUTONOM jogosult a Szerződés megkötésekor az Ügyfél bankkártyáján a Szerződésben megjelölt mértékű letét összegét zárolni, és a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben felmerült követelését a zárolt összeg erejéig az Ügyfél bankkártyájáról jóváírni, vagy az Ügyfél által adott egyéb biztosítékokból érvényesíteni, Ügyfél előzetes értesítése nélkül. Az így érvényesített összegek vonatkozásában, AUTONOM 48 órán belül számlát állít ki és azt Ügyfél részére e-mail útján megküldi.

7.6. A szerződés megszűnésével és a végleges számla kiállításával AUTONOM elveszíti a jogosultságot az Ügyfél számlájához való hozzáféréshez, a bankkártyát a zárolás alól fel kell oldani.

7.7. Késedelmes fizetés esetén Ügyfél köteles a késedelemmel érintett naptári naponként, évi 30% mértékű késedelmi kamatot fizetni.

7.8. Amennyiben Ügyfél az AUTONOM által kiállított számlák teljesítésével 10 napot meghaladó késedelembe esik, abban az esetben AUTONOM a követelés érvényesítésével követeléskezelő társaságot bíz meg. A követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségek megfizetése szintén Ügyfelet terheli.

7.9. Amennyiben Ügyfél a gépjárművet a Szerződésben meghatározott időpontnál korábban adja vissza AUTONOM részére, abban az esetben a bérleti díjnak, illetve a választható biztosítások díjának a Szerződésből hátralévő napokra arányosan számított része tekintetében AUTONOM vouchert állít ki az Ügyfél részére. A voucher a kiállítástól számított egy éven belüli, gépjárműbérlésre vonatkozó szerződés megkötésekor használható fel és annak alapján az Ügyfél a bérleti díj összegéből a voucherben meghatározott összegű kedvezményre jogosult.


8. ELJÁRÁS KÁRESEMÉNY ESETÉN

8.1. Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni AUTONOM-ot és az illetékes rendőrkapitányságot, amennyiben a bérelt gépjármű vonatkozásában bármilyen sérülést, vagy káreseményt észlel.

8.2. Amennyiben a károkozó személye ismeretlen, Ügyfél köteles a gépjármű visszaadását megelőzően az illetékes hatóságoktól a gépjármű javítására vonatkozó engedélyt beszerezni.

8.3. Amennyiben a balesetet Ügyfél okozta, köteles a javításra vonatkozó engedély mellett az eljáró rendőrkapitányságtól a baleseti jegyzőkönyvet is beszerezni, valamint köteles AUTONOM telephelyén a balest körülményeire vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tenni.

8.4. Amennyiben a balesetet harmadik személy okozta, Ügyfél a javításra vonatkozó engedélyen kívül köteles a baleseti jegyzőkönyv, valamint a vétkes fél személyi igazolványa, vezetői engedélye és biztosítási iratai másolatának beszerzésére is, valamint köteles AUTONOM telephelyén a balest körülményeire vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tenni.

8.5. Ügyfél minden esetben köteles ellenőrizni, hogy a gépjárműben keletkezett valamennyi sérülést, vagy kárt a javításra vonatkozó engedélyben feltüntették.


9. A SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

9.1. A Szerződés meghosszabbítására kizárólag mindkét Fél egyetértésével, írásban kerülhet sor. Ügyfél köteles a Szerződés meghosszabbítására irányuló szándékát legalább 24 órával a Szerződés lejártát megelőzően jelezni AUTONOM felé. A díjfizetésre ebben az esetben is a jelen Szereződés 7. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

9.2. A Szerződés a bérleti időszak lejártával megszűnik.

9.3. AUTONOM jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

a) az Ügyféllel szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy jogutód nélküli megszűnését határozza el;

b) amennyiben az Ügyféllel, vagy képviselőivel szemben büntetőeljárás van folyamatban;

c) az Ügyfél halála, vagy cselekvőképességének elvesztése esetén;

d) amennyiben Ügyfél a Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeinek nem tesz eleget.

9.4. Ügyfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben AUTONOM a Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeinek nem tesz eleget.9.5. AUTONOM a Szerződés felmondását az Ügyfél által megadott telefonszámra történő szöveges üzenet, e-mail, vagy fax útján is közölheti.

9.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Ügyfél a gépjárművet a Szerződés megszűnésétől számított 12 órán belül visszaadni, a Felek pedig egymással elszámolni kötelesek. A jelen ÁSZF 3., 4., 7. és 8. pontjában foglalt rendelkezéseket a Szerződés megszűnése esetén a gépjármű visszaadásáig terjedő időszakban, a 10. pontban foglalt rendelkezéseket az adatkezelés

megszűnéséig alkalmazni kell.


10. ADATKEZELÉS

10.1. A Szerződésben megadott személyes adatokat AUTONOM mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kezeli.

10.2. Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, az Ügyfélnek, illetve az érintett személynek a Szerződés aláírásával megadott hozzájárulásán alapul.

10.3. Az adatkezelés célja az Ügyfél és AUTONOM közötti szerződéskötés, illetve a Szerződésben foglaltak teljesítése.

10.4. A kezelt adatok köre megegyezik a Szerződésben megadott személyes adatokkal.

10.5. Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig terjedő időtartam. AUTONOM a Felek közötti jogviszony megszűnése esetén, a törvényi elévülési idők elteltével köteles a Szerződés alapján kezelt személyes adatokat törölni.

10.6. AUTONOM az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe.

10.7. AUTONOM az adatkezeléssel érintett személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében, harmadik személyek részére továbbíthatja, azonban az adatok megismerésére nem jogosult harmadik személyek részére a kezelt adatokat továbbítani nem jogosult.


11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Szerződést a magyar joggal – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésivel – összhangban kell értelmezni.

11.2. A jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek elsősorban békés úton rendezik, amelynek sikertelensége esetére – a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

11.3. AUTONOM jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, visszavonására, illetve új ÁSZF elfogadására. A jelen ÁSZF módosításáról, visszavonásáról, vagy új ÁSZF elfogadásáról AUTONOM az Ügyfelet köteles a módosítás, visszavonás, vagy az új ÁSZF hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal, a jelen Szerződésben megjelölt honlapján történő közzététel útján értesíteni. Az ÁSZF módosítása, visszavonása, vagy új ÁSZF elfogadása esetén az Ügyfél a Szerződést az ertesítéstől számított 15 napon belül felmondani jogosult.

11.4. A Szerződésre minden esetben az aláírás napján érvényes Árlistát és Díjtáblázatot kell alkalmazni, az Árlistának és a Díjtáblázatnak a Szerződés fennállása alatt hatályba lépő módosítása, visszavonása, vagy új Árlista, illetve Díjtáblázat elfogadása a Felek jogviszonyát nem érinti.

 

Ügyfél a jelen Szerződésben foglaltakat elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

 

Ügyfél kijelenti és aláírásával elismeri, hogy a Bérleti Szerződés, az ÁSZF, az Árlista, illetve a Díjtáblázat egy-egy példányát a Szerződés aláírásakor átvette.

Ügyfél, illetve a Szerződésben megjelölt gépjárművezetők kijelentik, hogy a jelen ÁSZF adatkezelésr vonatkozó rendelkezéseit tudomásul veszik, és nyilatkoznak, hogy az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulásukat adják.