Modern mobilitási megoldások
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Autonom Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-194912, adószám: 25016222-2-41, képviseli: Rákosi Miklós Zsolt ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei és partnerei, valamint weboldala (https://www.autonom.hu/ a továbbiakban: Weboldal) látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ezen érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat a Társaság számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfél, partner, illetve felhasználói kapcsolata keretében, valamint weboldalunk használatával, szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • Hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.);

1.    Adatkezelő

       1.1   Neve: Autonom Hungary Kft.

               Székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.

               Cégjegyzékszám: 01-09-194912

               Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

               Adószám: 25016222-2-41

               A tényleges adatkezelés címe: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.

               Képviselője: Rákosi Miklós Zsolt ügyvezető

               Internetes elérhetősége: https://www.autonom.hu

               Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: hungary@autonom.hu

 

2.    Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

2.1   A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen, illetve bizonyos esetekben a Társaság jogos érdekén alapulnak.

2.2   Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Ön a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja, illetve élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival azok hozzáférése, helyesbítése, korlátozása és törlése tekintetében.

2.3   Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.

2.4   Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége stb. és a Weboldalunk használatára vonatkozó információk, melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

2.5   Személyes adatokat gyűjthetünk Önről többek között, amikor használja Weboldalunkat, vagy amikor kapcsolatba lép velünk stb.

2.6   Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

 • Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
 • Számlázási adatok (név, cím)
 • Weboldalunk használatával kapcsolatos információk;
 • A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon, keresztül vagy a közösségi médiában.
 • Tartózkodási hely, számítógépe vagy készüléke valós idejű IP-cím segítségével meghatározott földrajzi elhelyezkedését, amennyiben Ön helymeghatározás alapú szolgáltatásokat használ és bekapcsolja azokat készülékén vagy számítógépén.

3.    Mire, miért és meddig használjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait elsősorban jogi kötelezettség teljesítése érdekében, szerződéses kötelezettség teljesítése, jogos érdek vagy hozzájárulásjogalap szerint gyűjtjük, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok általános üzleti kapcsolat érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Társaság az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert a gépjármű foglalásával közöttünk egyfajta szerződés jön létre, amelyben Ön az egyik fél.

 

3.1  Szerződések megkötésével kapcsolatos adatkezelés

3.1.1        A Társaság a tevékenysége során szerződéseket köthet a partnereivel és harmadik személy ügyfelekkel.

3.1.2        A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

3.1.3        Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

3.1.4        Az adatkezelés célja: A Társaság szerződéses ajánlattételével vagy ajánlat kérések fogadásával kapcsolatos adatok kezelése, mely magában foglalja a Társaság ajánlatainak címzettjei, valamint ajánlatkérői kapcsolattartói, képviselői kapcsolattartási adatainak kezelését, követeléskezelés, a szerződések teljesítése, szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogi igényérvényesítés a Társaság részéről.

3.1.5        Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki a Társasággal szerződést köt.

3.1.6        A kezelt adatok köre és célja a szerződésekkel összefüggésben:

Név

azonosítás

Lakcím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

azonosítás

Születési hely, idő

azonosítás

Vezető engedéllyel kapcsolatos adatok (száma, érvényessége, megszerzésének az időpontja)

szerződési feltételek meghatározása

Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya száma

azonosítás

bankkártya adatok

fizetés

a bérelt gépjármű adatai

szerződéses kötelezettség teljesítése

3.1.7        Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett és a Társaság egyeztetnek egymással a megkötendő megállapodás tartalmi elemeiről. Érintett az adatait a megállapodás megkötéséhez és a kapcsolattartáshoz megadja, a megállapodást önkéntesen és befolyás mentesen megköti a Társasággal. A Társaság a megállapodást rögzíti a nyilvántartásában. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken vele kapcsolatba lépjen a megállapodás teljesítésével összefüggésben.

3.1.8        Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének az elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Társaság a személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolás alapjául szolgál, az adatkezelés időtartama 8 év.

3.1.9        Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, a szerződő partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a szerződő partner közli.

 

3.2  A szerződések kapcsolattartóival összefüggő adatkezelés

3.2.1        Az adatkezelés magában foglalja a Társaság ajánlatainak címzettjei, valamint ajánlatkérői kapcsolattartói, képviselői adatainak kezelését. Az ajánlatok elektronikusan és papír alapon vannak nyilvántartva.

3.2.2        Érintett: Az érintett szerződéses kapcsolattartó, képviselő neve, pozíciója, e-mail címe, telefonszáma, cégjegyzésre jogosult érintett esetén aláírási címpéldánya/aláírásmintája, a képviselt szervezet (cég)neve, székhelye, bankszámlaszáma, adószáma;

3.2.3        Az adatkezelés jogalapja: A Társaság ajánlatainak címzettjei, valamint ajánlatkérői kapcsolattartói, képviselői kapcsolattartási adatainak kezelése tekintetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: A jogos érdek: ajánlattétel/partneri ajánlatkérés megítélése, az ajánlatok kezelése, a szerződéses tárgyalások sikeres és hatékony lefolytatása, a vonatkozó szerződések előkészítése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: Amennyiben a szerződő fél természetes személy, illetve egyéni vállalkozó, az adatkezelés a Társaság és a szerződő partner közötti szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges).

3.2.4        A kezelt adatok köre és célja

Kapcsolattartó neve, pozíciója

azonosítás

Telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

cégjegyzésre jogosult érintett esetén aláírási címpéldánya/aláírásmintája

azonosítás

a képviselt szervezet (cég)neve, székhelye, bankszámlaszáma, adószáma

azonosítás

3.2.5        Az adatok forrása: a Társaság ajánlatának címzettje, valamint ajánlatkérő.

3.2.6        Az adatkezelés időtartama: Polgári jogi igény érvényesítésével, kötelezettség teljesítésével kapcsolatban: amennyiben az ajánlattételt szerződéskötés követi, úgy a szerződéses jogviszony megszűnésétől, egyéb esetben a szerződéskötésre vonatkozó ajánlat címzetthez történő megérkezésétől vagy az ajánlat kifejezett elutasításától, illetve ajánlat hiányában (például: ajánlattételre való felhívást követően az ajánlattétel elmaradása) az utolsó kommunikációtól számított 5 év (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.22.§ (1) bekezdés) tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

 

3.3  Követeléskezelés, késedelmes követelések behajtása

3.3.1        A Társaság a követelései érvényesítése érdekében nyilvántartja a követeléseit és azok esedékességét.

3.3.2        A kezelt adatok köre és célja

Név

azonosítás

Telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Lakcím

kapcsolattartás

a követelés adatai

azonosítás

3.3.3        Az adatok forrása: a szerződő partner.

3.3.4        Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Társaság jogos érdeke. A jogos érdek a szerződéses partnerekkel szemben fennálló követelések kezelése saját hatáskörben, illetve külső követeléskezelő, ügyvédi partnerek bevonásával.

3.3.5        Az adatkezelés időtartama: Polgári jogi igény érvényesítésével, kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a szerződő partnerrel fennálló szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6.22. § (1) bekezdés), tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el. Ilyen eset lehet, amennyiben a Társaság és az ügyfele között jogvita alakul ki az ügyféllel szemben a Társaság által támasztott követeléssel vagy az ügyfél késedelmes teljesítésével kapcsolatban (pl. a követelés összegének, teljesítési határidejének ügyfél általi vitatása).

3.4  Szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogi igényérvényesítés a Társaság részéről

3.4.1        A GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján a szerződő partner által a szerződéssel kapcsolatban esetlegesen kezdeményezett jogvitákban és hatósági eljárásokban történő védekezés esetén a Társaság adatkezelést végez.

3.4.2        A kezelt adatok köre és célja

Név

azonosítás

Telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Lakcím

kapcsolattartás

a követelés adatai

azonosítás

3.4.3        Az adatok forrása: az adott eset körülményeitől függ, legtöbbször a szerződő ügyfél, partner.

3.4.4        Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek: igényérvényesítés a Társaság részéről, és a szerződő partner és egyéb érintett által eshetőlegesen kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés.

3.4.5        Az adatkezelés időtartama: A Társaság a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumokat a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi meg (a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintett esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

3.5  Fizetésekkel kapcsolatos adatkezelés

3.5.1        A Társaság által nyújtott szolgáltatások készpénzben, átutalással, vagy bankkártyával fizethetők.

3.5.2        A Társaság által nyújtott szolgáltatás díja bankkártyás fizetéssel is fizethető az OTP Bank Nyrt. POS Terminál szerverén keresztül. Az ezen oldalon megadott adatokra azonban a Társaságnak nincs rálátása, ezt az OTP Bank Nyrt.  mint adatkezelő a saját adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli. A Társaság csupán a tranzakció eredményéről és a tranzakció azonosítójáról kap tájékoztatást. Az OTP Bank Nyrt. részletes Adatkezelési Tájékoztatóját itt olvashatja: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Kartyaelfogadoi-adatkezelesi-tajekoztato-20210601.pdf

3.5.3        Amennyiben Ön az átutalással történő fizetési módot választja, a Társaság a megrendelésszámon, az Ön nevén és a megfizetett összegen kívül további személyes adatokat nem kezel.

3.5.4        A fizetésekkel kapcsolatban az adatkezelés időtartama a szerződéses kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig és azt követően a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesíthetősége érdekében 5 évig (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §) áll fenn.

3.6  Számlázással kapcsolatos adatkezelés

3.6.1        Az adatkezelés célja a szerződések teljesítéséhez tartozó számviteli bizonylat kiállítása, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő megőrzése.

3.6.2        Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és GDPR: 6. cikk (1) bek. c. pont).

3.6.3        Érintett: azon természetes személy, aki részére a Társaság számlát állít ki.

3.6.4        A kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév, keresztnév/cégnév

azonosítás és jogszabályi kötelezettség teljesítése

adószám

azonosítás és jogszabályi kötelezettség teljesítése

a bizonylat tartalma

jogszabályi kötelezettség teljesítése

számlázási cím

jogszabályi kötelezettség teljesítése

a tranzakció száma, dátuma és időpontja

jogszabályi kötelezettség teljesítése

3.6.5        A számlázás online számlázó program (https://www.szamlazz.hu/szamla/main ) igénybevételével történik.

3.6.6        Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

3.6.7        Az adatkezelés időtartama: 8 év

3.7  Információ kéréssel/nyújtással kapcsolatos adatkezelés

3.7.1        A Társaság lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával a Társaságtól információt kérjenek.

3.7.2        Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Addig az időpontig, ameddig az érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot nem tesz, az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

3.7.3        Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Társasággal kapcsolatba lép, és a Társaságtól információt kér személyes adatainak megadása mellett.

3.7.4        A kezelt adatok köre és célja:

Név (családnév, keresztnév)

azonosítás

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

Üzenet szövege

válaszadáshoz szükséges

3.7.5        Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

3.7.6        Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: az érintett a Társaság által biztosított, számára elérhető módon egyeztethet a Társasággal a Társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. A Társaság részére a Weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el. A Társaság az érintett kérdését megválaszolja és azt részére ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik, eljuttatja. Az érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül a Társaság vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

3.7.7        Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ adáshoz valamilyen joghatás fűződik, a Társaság az adatokat a mindenkori elévülési idő végéig kezeli.

3.7.8        Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

3.8  Panaszkezelés

3.8.1        A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a Társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse.

3.8.2        Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Társaság tevékenységére panasszal kíván élni.

3.8.3        Az adatok kezelésének a célja: az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.

3.8.4        A kezelt adatok köre és célja:

Név

azonosítás

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

A panasz beérkezésének az időpontja

azonosítás

a panasz

a panasz kivizsgálása

3.8.5        Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.

3.8.6        Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli a Társasággal. Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, azt a Társaság írásban rögzíti. A Társaság a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja.

3.8.7        Az adatkezelés időtartama: a Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig kezeli.

3.8.8        Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

3.9  Ügyféladatbázis üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

3.9.1        A Társaság rendszerében ügyfelek, partnerek, kapcsolattartók adatai kerülnek rögzítésre.

3.9.2        Az adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek igényeinek, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.

3.9.3        Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződéses kötelezettségek teljesítése.

3.9.4        Adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, amennyiben az adott jogviszonyhoz joghatások fűződnek, az elévülési idő végéig, számviteli bizonylatok esetén 8 évig.

3.9.5        Az adattárolás módja: elektronikus.

3.9.6        A kezelt adatok köre és célja: az egyedi szerződésekben nevesített személyes adatok.

3.9.7        Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

4.    Az Ön személyes adatainak a megosztása, továbbítása

4.1   Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk anyavállalatunkkal, és olyan társaságokkal az Európai Unión belül, amelyeket megbíztunk a webhelyeinken rögzített adatok feldolgozásával és/vagy a webhelyünknek és azok tartalmainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban történő üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek sem.

4.2   Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételei szerint használják a személyes adatokat.

4.3 A jelen Adatkezelési Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Állandó partnereinkkel:
  Könyvelési szolgáltatás: CPA Business Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép., Cégjegyzékszám: 01-09-878358);
  Tárhelyszolgáltató: MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6., Cégjegyzékszám: 03-09-114492, e-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu )
  Gépjármű finanszírozás: Porsche Finance Zártkörűen Működő Rt. (Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., Cégjegyzékszám: 01-10-042494, e-mail cím: info@porschefinance.hu) és UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., Cégjegyzékszám: 01-10-043137, E-mail cím: info@unicreditleasing.hu )
  Bankkártyás fizetés: OTP Bank Nyrt. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16, Cégjegyzékszám: 01-10-041585, E-mail cím: informacio@otpbank.hu )
  Online számlázás: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, e-mail címe: info@szamlazz.hu);

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 • Kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal; adatait kizárólag a törvényi előírások alapján adjuk át, amennyiben erre csalási ügyek vagy más bűncselekmények megelőzése és felderítése, és/vagy a hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében szükség van;
 • Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel;

5.    A személyes adatok tárolásának a módja, az adatkezelés biztonsága

5.1   A Társaság az adatokat elektronikusan és/vagy papír alapon tárolja.

5.2   A megismert adatokat a Társaság a 4. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak a Társaság alkalmazottai és közreműködői, valamint az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

5.3   A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Társaság biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

5.4   A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

5.5   A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.6   A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.7   A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.8   A Társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5.9   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

5.9.1     Ha az adatvédelmi incidens a Társaság besorolása szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

6.    Cookie, nyomkövetés

6.1         A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.2         Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

6.3         A sütik alkalmasak lehetnek meghatározott természetes személyek azonosítására, ezért a GDPR alkalmazásában használatuk személyes adatok kezelésének minősül.

6.4         Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] érdekmérlegelési teszt alapján (statisztikai célú és célzott marketing célú adatkezelés, a megfelelő felhasználói élmény és a weboldal megfelelő működésének biztosítása) és/vagy az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk 1. bek. a) pont).

6.5         Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] érdekmérlegelési teszt alapján (statisztikai célú és célzott marketing célú adatkezelés, a megfelelő felhasználói élmény és a weboldal megfelelő működésének biztosítása) és/vagy az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk 1. bek. a) pont).

6.6         A Társaság által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) a Google Analytics szolgáltatás keretében.

6.7         A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően az Eszközök/ Beállítások / Adatvédelem/ Előzmények/ Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg.

6.8         Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

6.9         A Társaság Weboldalán használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi linken érheti el: https://www.autonom.hu/sutik-es-titoktartasi-politika

6.10  Google Analytics

6.10.1     Társaságunk webhelyei használhatják a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

6.10.2     A Google Analytics általi cookie-használat keretében az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt. A Weboldal látogatóinak IP-címét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét.

6.10.3     Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére.

6.10.4     A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a webhelyeink látogatóinak felhasználói viselkedését.

6.10.5     A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet.

6.10.6     A böngészőprogramjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását. Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit.

6.10.7     Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

6.10.8     A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

6.10.9     A böngészők (példálul: Google Chrome, Firefox, Explorer) lehetőséget adnak arra, hogy csak az érintett hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve harmadik felektől származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:

 

6.11  Google Remarketing

6.11.1     A webhelyünkön alkalmazzuk a remarketinget, a Google Remarketing szolgáltatását is.

6.11.2     Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Társaság Weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

6.11.3     Ön letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

6.12  Facebook Remarketing

6.12.1     A webhelyeinken alkalmazzuk a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a „Facebook“) által üzemeltett Facebook közösségi hálózat úgynevezett „Facebook-pixelét“. A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a hirdetések (az úgynevezett Facebook-hirdetések) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook-pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook-felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebook-pixellel biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők legyenek. A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre.

6.12.2     A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t, vagyis egy kis méretű fájlt helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem tudjuk kideríteni a személyazonosságát. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. Így tehát a remarketing-pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php.

6.12.3     Megtilthatja a Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát. Ehhez nyissa meg a Facebook által készített oldalt, és kövesse a személyes hirdetések beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads , az egyesült államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/ ,az EU-beli oldalé pedig http://www.youronlinechoices.com/   . A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

7.    Social Media oldalaink használata

7.1         Társaságunk a következő Facebook oldalakat működteti: https://hu-hu.facebook.com/AutonomHungary/

7.2         Társaságunk az Ön Facebookon megadott adatait nyilvános nézetben látja, így attól függ az általunk kezel adatok köre, hogy a Facebook beállítások menüpontban, mi az az információ amit Ön nyilvánosnak megad. A Facebook beállítások menüpontban tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, barátainak listája ne legyen hozzáférhető a nyilvánosnak megadott profilban.

7.3         Facebook oldalunkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival:

 • követi az oldalunkat,
 • likeolja az oldalunkat,
 • kommenteli fényképeinket vagy postjainkat,
 • review-t ír az oldalunkról,
 • feltölt fényképet vagy egyebet az oldalunkra,
 • privát üzenetet ír nekünk,
 • látogatói postot helyez el az oldalunkon.

7.4         Társaságunk minden esetben kizárólag a válaszadás céljából kezeli az Ön adatait Facebook felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek.

8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye

8.1   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

9.    Az Ön adatvédelmi jogai, jogorvoslati lehetőségei

9.1         Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

9.2  Tájékoztatáshoz való jog:

9.2.1        A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2.2        A tájékozódáshoz való jog írásban az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

9.3  Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:

9.3.1        Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

9.3.2        A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.

9.3.3        A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.4  Helyesbítés joga:

9.4.1        Ön kérheti a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.5  Törléshez való jog:

9.5.1        Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.5.2        Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.6  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

9.6.1        Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.6.2        Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6.3        A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.7  Adathordozáshoz való jog:

9.7.1        Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

9.8  Tiltakozás joga:

9.8.1        Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8.2        Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

9.8.3        A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

9.9  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

9.9.1        Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9.2        Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.10  Visszavonás joga:

9.10.1     Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.11  Eljárási szabályok:

9.11.1     A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

9.11.2     A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

9.11.3     Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.11.4     A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adminisztratív költség elszámolás alapja:

 • a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.11.5     A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

9.11.6     Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

9.11.6.1    Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinken.

9.11.7     Bírósághoz fordulás joga:

9.11.7.1    Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.11.8     Adatvédelmi hatósági eljárás:

9.11.8.1    Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.11.9     Az érintett a Társaságtól/Társaságnál az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken:

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Társaság automatizált eljárás keretében kezeli,
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

9.11.10  Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

9.11.11  A Társaság a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

9.11.12  Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az érintett adatait.

9.11.13  Amennyiben az érintett a Társaság által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

10.  A jelen tájékoztató módosításai

10.1  Adatkezelési Tájékoztatónk időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük Weboldalunkon vagy e-mailben közöljük Önnel.

Budapest, 2021. 07.01